Selected publications

Representative Publication

Population serum proteomics uncovers a prognostic protein classifier for metabolic syndrome

Xue Cai#, Zhangzhi Xue#, Fang-Fang Zeng#, Jun Tang#, Liang Yue#, Bo Wang#, Weigang Ge, Yuting Xie, Zelei Miao, Wanglong Gou, Yuanqing Fu, Sainan Li, Jinlong Gao, Menglei Shuai, Ke Zhang, Fengzhe Xu, Yunyi Tian, Nan Xiang, Yan Zhou, Peng-Fei Shan, Yi Zhu*, Yu-ming Chen*, Ju-Sheng Zheng*, Tiannan Guo*

Cell Reports Medicine. 2023 Sep 19;4(9). doi: https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2023.101172. PMID: 37652016.

Representative Publication

Proteomic Dynamics of Breast Cancer Cell Lines Identifies Potential Therapeutic Protein Targets

Rui Sun#, Weigang Ge#, Yi Zhu#, Azin Sayad#, Augustin Luna, Mengge Lyu, Shuang Liang, Luis Tobalina, Vinodh N. Rajapakse, Chenhuan Yu, Huanhuan Zhang, Jie Fang, Fang Wu, Hui Xie, Julio Saez-Rodriguez, Huazhong Ying, William C. Reinhold, Chris Sander, Yves Pommier, Benjamin G. Neel*, Ruedi Aebersold*, Tiannan Guo*

Mol Cell Proteomics. 2023 Jun 19:100602. doi.org/10.1016/j.mcpro.2023.100602. PMID: 37343696.

Representative Publication

Spatially resolved proteomics via tissue expansion

Lu Li#, Cuiji Sun#, Yaoting Sun#, Zhen Dong#, Runxin Wu, Xiaoting Sun, Hanbin Zhang, Wenhao Jiang, Yan Zhou, Xufeng Cen, Shang Cai, Hongguang Xia, Yi Zhu, Tiannan Guo* & Kiryl D. Piatkevich*

Nature Communications. 2022 Nov 30;13(1):7242. doi: 10.1038/s41467-022-34824-2. PMID: 36450705.

Representative Publication

Artificial intelligence defines protein-based classification of thyroid nodules

Yaoting Sun#, Sathiyamoorthy Selvarajan#, Zelin Zang#, Wei Liu#, Yi Zhu#, Hao Zhang#, Wanyuan Chen, Hao Chen, Lu Li, Xue Cai, Huanhuan Gao, Zhicheng Wu, Yongfu Zhao, Lirong Chen, Xiaodong Teng, Sangeeta Mantoo, Tony Kiat-Hon Lim, Bhuvaneswari Hariraman, Serene Yeow, Syed Muhammad Fahmy bin Syed Abdillah, Sze Sing Lee, Guan Ruan, Qiushi Zhang, Tiansheng Zhu, Yifan Hu, Zhen Dong, Weigang Ge, Qi Xiao, Weibin Wang, Guangzhi Wang, Junhong Xiao, Yi He, Zhihong Wang, Wei Sun, Yuan Qin, Jiang Zhu, Xu Zheng, Linyan Wang, Xi Zheng, Kailun Xu, Yingkuan Shao, Shu Zheng, Kexin Liu, Ruedi Aebersold, Haixia Guan, Xiaohong Wu, Dingcun Luo, Wen Tian, Stan Z. Li*, Oi Lian Kon*, N. Gopalakrishna Iyer*, Tiannan Guo*.

Cell Discovery. 2022 Sep 6;8(1):85. doi: 10.1038/s41421-022-00442-x. Erratum in: Cell Discov. 2022 Sep 30;8(1):100. PMID: 36068205.

Representative Publication

Tissue-characteristic Expression of Mouse Proteome

Tian Lu, Liujia Qian, Yuting Xie, Qiushi Zhang, Wei Liu, Weigang Ge, Yi Zhu *, Lijia Ma *, Cheng Zhang *, Tiannan Guo *.

Molecular & Cellular Proteomics. 2022 Oct;21(10):100408. doi: 10.1016/j.mcpro.2022.100408. PMID: 36058520.

Representative Publication

Enhanced inflammation and suppressed adaptive immunity in COVID-19 with prolonged RNA shedding

Shaohua Tang# , Rui Sun# , Weigang Ge# , Tingting Mao# , Liujia Qian# , Chongquan Huang# , Zhouyang Kang# , Qi Xiao , Meng Luo , Qiushi Zhang , Sainan Li , Hao Chen , Wei Liu , Bingjie Wang , Shufei Li , Xiaoling Lin , Xueqin Xu , Huanzheng Li , Lianpeng Wu , Jianyi Dai , Huanhuan Gao , Lu Li , Tian Lu , Xiao Liang , Xue Cai , Guan Ruan , Fei Xu , Yan Li , Yi Zhu* , Ziqing Kong*, Jianping Huang *, Tiannan Guo*.

Cell Discovery. 2022 Jul 25;8(1):70. doi: 10.1038/s41421-022-00441-y. PMID: 35879274.

Representative Publication

SnapShot: Clinical proteomics

Yi Zhu, Ruedi Aebersold, Matthias Mann, Tiannan Guo.

Cell. 2021 Sep 2;184(18):4840-4840.e1. doi: 10.1016/j.cell.2021.08.015. PMID: 34478659.

Representative Publication

Multi-organ Proteomic Landscape of COVID-19 Autopsies

Xiu Nie#, Liujia Qian#, Rui Sun#, Bo Huang#, Xiaochuan Dong#, Qi Xiao#, Qiushi Zhang#, Tian Lu, Liang Yue, Shuo Chen, Xiang Li, Yaoting Sun, Li Lu, Luang Xu, Li Yan, Ming Yang, Zhangzhi Xue, Shuang Liang, Xuan Ding, Chunhui Yuan, Li Peng, Wei Liu, Xiao Yi, Mengge Lyu, Guixiang Xiao, Xia Xu, Weigang Ge, Jiale He, Jun Fan, Junhua Wu, Meng Luo, Xiaona Chang, Huaxiong Pan, Xue Cai, Junjie Zhou, Jing Yu, Huanhuan Gao, Mingxing Xie, Sihua Wang, Guan Ruan, Hao Chen, Hua Su, Heng Mei, Danju Luo, Dashi Zhao, Fei Xu, Yan Li, Yi Zhu*, Jiahong Xia*, Yu Hu*, Tiannan Guo*.

Cell. 2021 Feb.184(3): 775-791.e14. doi: 10.1016/j.cell.2021.01.004. PMID: 33503446.

Representative Publication

Proteomic and Metabolomic Characterization of COVID-19 Patient Sera

Bo Shen #, Xiao Yi #, Yaoting Sun #, Xiaojie Bi #, Juping Du #, Chao Zhang #, Sheng Quan #, Fangfei Zhang, Rui Sun, Liujia Qian, Weigang Ge, Wei Liu, Shuang Liang, Hao Chen, Ying Zhang, Jun Li, Jiaqin Xu, Zebao He, Baofu Chen, Jing Wang, Haixi Yan, Yufen Zheng, Donglian Wang, Jiansheng Zhu, Ziqing Kong, Zhouyang Kang, Xiao Liang, Xuan Ding, Guan Ruan, Nan Xiang, Xue Cai, Huanhuan Gao, Lu Li, Sainan Li, Qi Xiao, Tian Lu, Yi Zhu*, Huafen Liu*, Haixiao Chen*, Tiannan Guo*.

Cell. 2020 Jul 9;182(1):59-72.e15. doi: 10.1016/j.cell.2020.05.032. PMID: 32492406.

Representative Publication

High-throughput Proteomic analysis of FFPE tissue samples facilitates tumor stratification

Yi Zhu#, Tobias Weiss#, Qiushi Zhang, Rui Sun, Bo Wang, Xiao Yi, Zhicheng Wu, Huanhuan Gao, Xue Cai, Guan Ruan, Tiansheng Zhu, Chao Xu, Sai Lou, Xiaoyan Yu, Ludovic Gillet, Peter Blattmann, Karim Saba, Christian D. Fankhauser, Michael B. Schmid, Dorothea Rutishauser, Jelena Ljubicic, Ailsa Christiansen, Christine Fritz, Niels J. Rupp, Cedric Poyet, Elisabeth Rushing, Michael Weller, Patrick Roth, Eugenia Haralambieva, Silvia Hofer, Chen Chen, Wolfram Jochum, Xiaofei Gao, Lirong Chen, Qing Zhong, Peter J. Wild*, Ruedi Aebersold*, Tiannan Guo*.

Molecular Oncology. 2019 Sep;13(11): 2305-2328. doi: 10.1002/1878-0261.12570. PMID: 31495056.

All publications

Representative Publication

Tissue-characteristic Expression of Mouse Proteome

Tian Lu, Liujia Qian, Yuting Xie, Qiushi Zhang, Wei Liu, Weigang Ge, Yi Zhu *, Lijia Ma *, Cheng Zhang *, Tiannan Guo *.

Molecular & Cellular Proteomics. 2022 Oct;21(10):100408. doi: 10.1016/j.mcpro.2022.100408. PMID: 36058520.

86

Quantitative proteomic landscapes of primary and recurrent glioblastoma reveal a protumorigeneic role for FBXO2-dependent glioma-microenvironment interactions

Marcel Buehler#, Xiao Yi#, Weigang Ge, Peter Blattmann, Elisabeth Rushing, Guido Reifenberger, Joerg Felsberg, Charles Yeh, Jacob E. Corn, Luca Regli, Junyi Zhang, Ann Cloos,Vidhya Ravi, Benedikt Wiestler, Dieter Henrik Heiland, Ruedi Aebersold, Michael Weller, Tiannan Guo, Tobias Weiss*.

Neuro-Oncology. 2023 Feb 14;25(2):290-302. doi: 10.1093/neuonc/noac169. PMID: 35802605.

Representative Publication

Enhanced inflammation and suppressed adaptive immunity in COVID-19 with prolonged RNA shedding

Shaohua Tang# , Rui Sun# , Weigang Ge# , Tingting Mao# , Liujia Qian# , Chongquan Huang# , Zhouyang Kang# , Qi Xiao , Meng Luo , Qiushi Zhang , Sainan Li , Hao Chen , Wei Liu , Bingjie Wang , Shufei Li , Xiaoling Lin , Xueqin Xu , Huanzheng Li , Lianpeng Wu , Jianyi Dai , Huanhuan Gao , Lu Li , Tian Lu , Xiao Liang , Xue Cai , Guan Ruan , Fei Xu , Yan Li , Yi Zhu* , Ziqing Kong*, Jianping Huang *, Tiannan Guo*.

Cell Discovery. 2022 Jul 25;8(1):70. doi: 10.1038/s41421-022-00441-y. PMID: 35879274.

82

Proteotypic Differences of Follicular-Patterned Thyroid Neoplasms

Dongdong Huang#, Huifang Zhang, Lu Li, Weigang Ge, Wei Liu, Zhen Dong, Jinlong Gao, Nan Yao, Wenxin Fu, Lingling Huang, Tiannan Guo, Yaoting Sun* and Xiaodong Teng*.

Frontiers in Endocrinology. 2022 Jul 6;13:854611. doi: 10.3389/fendo.2022.854611. PMID: 35923625.

80

Molecular Subgroups of Intrahepatic Cholangiocarcinoma Discovered by Single-Cell RNA Sequencing-Assisted Multi-Omics Analysis

Xuanwen Bao#, Qiong Li#, Jinzhang Chen#, Diyu Chen#, Chanqi Ye#, Xiaomeng Dai, Yanfang Wang, Xin Li, Xiaoxiang Rong, Fei Cheng, Ming Jiang, Zheng Zhu, Yongfeng Ding, Rui Sun, Chuan Liu, Lingling Huang, Yuzhi Jin, Bin Li, Juan Lu, Wei Wu, Yixuan Guo, Wenguang Fu, Sarah Raye Langley, Vincent Tano, Weijia Fang, Tiannan Guo*, Jianpeng Sheng*, Peng Zhao*, and Jian Ruan*.

Cancer Immunology Research. 2022 Jul 1;10(7):811-828. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-21-1101. PMID: 35604302.

79

Proteomic characterization of Omicron SARS-CoV-2 host response

Jianfeng Bao#, Rui Sun#, Jingwen Ai#, Liujia Qian#, Fang Liu#, Hongyu Wang#, Lingling Tan, Xue Cai, Yingqiu Shi, Xiao Liang, Weigang Ge, Jing Wu, Chen Chen, Wenhong Zhang*, Jinsong Huang* & Tiannan Guo*.

Cell Discovery. 2022 May 18;8(1):46. doi: 10.1038/s41421-022-00418-x. PMID: 35581179.

78

An open invitation to the Understudied Proteins Initiative

Georg Kustatscher*, Tom Collins, Anne-Claude Gingras, Tiannan Guo, Henning Hermjakob, Trey Ideker, Kathryn S. Lilley, Emma Lundberg, Edward M. Marcotte, Markus Ralser & Juri Rappsilber*.

Nature Biotechnology. 2022 Jun;40(6):815-817. doi: 10.1038/s41587-022-01316-z. PMID: 35534555.

Stratification of follicular thyroid tumours using data-independent acquisition proteomics and a comprehensive thyroid tissue spectral library

Yaoting Sun*, Lu Li, Yan Zhou, Weigang Ge, He Wang, Runxin Wu, Wei Liu, Hao Chen, Qi Xiao, Xue Cai, Zhen Dong, Fangfei Zhang, Junhong Xiao, Guangzhi Wang, Yi He, Jinlong Gao, Oi Lian Kon, Narayanan Gopalakrishna Iyer, Haixia Guan, Xiaodong Teng, Yi Zhu*, Yongfu Zhao*, Tiannan Guo*.

Molecular Oncology. 2022 Apr;16(8):1611-1624. doi: 10.1002/1878-0261.13198. PMID: 35194950.

73

Circulating proteome and progression of type 2 diabetes

Wanglong Gou#, Liang Yue#, Xinyi Tang#, Yanyan Wu#, Xue Cai#, Menglei Shuai, Zelei Miao, Yuanqing Fu, Hao Chen, Zengliang Jiang, Jiali Wang, Yunyi Tian, Congmei Xiao, Nan Xiang, Zhen Wu, Yuming Chen*, Tiannan Guo*, JuSheng Zheng*.

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2022 May 17;107(6):1616-1625. doi: 10.1210/clinem/dgac098. PMID: 35184183.

72

sRAGE alleviates SARS-CoV-2-induced pneumonia in hamster

Xiuqin Zhang, Dan Li, Rui Sun, Xinli Hu, Zhiqi Song, Xiaotian Ni, Hua Zhu, Tiannan Guo*, Chuan Qin*, Ruiping Xiao*.

Signal Transduction and Targeted Therapy. 2022 Feb 2;7(1):36. doi: 10.1038/s41392-022-00883-6. PMID: 35110523.

68

Proteomic and metabolomic profiling of urine uncovers immune responses in patients with COVID-19

Xiaojie Bi#, Wei Liu#, Xuan Ding#, Shuang Liang#, Yufen Zheng#, Xiaoli Zhu#, Sheng Quan#, Xiao Yi, Nan Xiang, Juping Du, Haiyan Lyu, Die Yu, Chao Zhang Luang Xu, Weigang Ge, Jiale He, Guangjun Zhu, Donglian Wang, Hongguo Zhu, Shiyong Chen, Jun Li, Haihong Zhao, Yi Zhu*, Huafen Liu*, Jiaqin Xu*, Bo Shen*, Tiannan Guo*.

Cell Reports. 2022 Jan 18;38(3):110271. doi: 10.1016/j.celrep.2021.110271. PMID: 35026155.

67

Proteomics profiling of colorectal cancer progression identifies PLOD2 as a potential therapeutic target

Yingkuan Shao#, Kailun Xu#, Xi Zheng, Biting Zhou, Xiuli Zhang, Lin Wang, Yaoting Sun, Dan Li, Ting Chen, Jian Wang, Shaojun Yu, Lifeng Sun, Xiaoming Xu, Shaozhi Dai, Huanhuan Gao, Guan Ruan, Wei Liu, Xue Cai, Tiansheng Zhu, Lina Qi, Jiani Chen, Wangxiong Hu, Xingyue Weng, Yi Zhu, Xueping Xiang, Zhiyuan Hu, Jinfan Li, Lirong Chen, Jimin Shao*, Shu Zheng*, Tiannan Guo*.

Cancer Commun. 2022 Feb;42(2):164-169. doi: 10.1002/cac2.12240. PMID: 34862750.

65

Potential Use of Serum Proteomics for Monitoring COVID-19 Progression to Complement RT-PCR Detection

Ying Zhang#, Xue Cai#, Weigang Ge#, Donglian Wang#, Guangjun Zhu#, Liujia Qian#, Nan Xiang, Liang Yue, Shuang Liang, Fangfei Zhang, Jing Wang, Kai Zhou, Yufen Zheng, Minjie Lin,Tong Sun, Ruyue Lu, Chao Zhang, Luang Xu, Yaoting Sun, Xiaoxu Zhou, Jing Yu, Lyv Mengge , Zhu Bo Shen, Xu Hongguo*, Jiaqin Xu*, Yi Zhu*, Tiannan Guo*.

Journal of Proteome Research. 2022 Jan 7;21(1):90-100. doi: 10.1021/acs.jproteome.1c00525. PMID: 34783559.

64

Novel deep learning radiomics model for preoperative evaluation of hepatocellular carcinoma differentiation based on computed tomography data

Yong Ding#, Shijian Ruan#, Yubizhuo Wang#, Jiayuan Shao#, Rui Sun, Wuwei Tian, Nan Xiang, Weigang Ge, Xiuming Zhang, Kunkai Su, Jingwen Xia, Qiang Huang, Weihai Liu, Qinxue Sun, Haibo Dong*, Mylène C.Q. Farias, Tiannan Guo*, Andrey S. Krylov, Wenjie Liang*, Wenbo Xiao, Xueli Bai, Tingbo Liang*.

Clinical Translation Medicine. 2021 Nov 6.11(11): e570. doi: 10.1002/ctm2.570. PMID: 34841694.

63

Computational Optimization of Spectral Library Size Improves DIA-MS Proteome Coverage and Applications to 15 Tumors

Weigang Ge#, Xiao Liang #, Fangfei Zhang#, Yifan Hu#, Luang Xu, Nan Xiang, Rui Sun, Wei Liu, Zhangzhi Xue, Xiao Yi, Yaoting Sun, Bo Wang, Jiang Zhu, Cong Lu, Xiaolu Zhan, Lirong Chen, Yan Wu, Zhiguo Zheng, Wangang Gong, Qijun Wu, Jiekai Yu, Zhaoming Ye, Xiaodong Teng, Shiang Huang, Shu Zheng, Tong Liu*, Chunhui Yuan*, Tiannan Guo*.

Journal of Proteome Research. 2021 Dec 3;20(12):5392-5401. doi: 10.1021/acs.jproteome.1c00640. PMID: 34748352.

Representative Publication

SnapShot: Clinical proteomics

Yi Zhu, Ruedi Aebersold, Matthias Mann, Tiannan Guo.

Cell. 2021 Sep 2;184(18):4840-4840.e1. doi: 10.1016/j.cell.2021.08.015. PMID: 34478659.

61 COVID-19 Research

Gut microbiota, inflammation, and molecular signatures of host response to infection

Wanglong Gou#, Yuanqing Fu#, Liang Yue#, Geng-dong Chen#, Xue Cai#, Menglei Shuai#, Fengzhe Xu#, Xiao Yi, Hao Chen, Yi Zhu, Mian-li Xiao, Zengliang Jiang, Zelei Miao, Congmei Xiao, Bo Shen, Xiaomai Wu, Haihong Zhao, Wenhua Ling, Jun Wang*, Yu-ming Chen*, Tiannan Guo*, Ju-Sheng Zheng*.

Journal of Genetics and Genomics. 2021 Sep 20;48(9):792-802. doi: 10.1016/j.jgg.2021.04.002. PMID: 34257044.

56 COVID-19 Research

Eleven routine clinical features predict COVID-19 severity uncovered by machine learning of longitudinal measurements

Kai Zhou#, Yaoting Sun#, Lu Li#, Zelin Zang#, Jing Wang#, Jun Li#, Junbo Liang#, Fangfei Zhang, Qiushi Zhang, Weigang Ge, Hao Chen, Xindong Sun, Liang Yue, Xiaomai Wu, Bo Shen, Jiaqin Xu, Hongguo Zhu, Shiyong Chen, Hai Yang, Shigao Huang, Minfei Peng, Dongqing Lv, Chao Zhang, Haihong Zhao, Luxiao Hong, Zhehan Zhou, Haixiao Chen, Xuejun Dong, Chunyu Tu, Minghui Li, Yi Zhu*, Baofu Chen*, Stan Z. Li*, Tiannan Guo*.

Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021;19:3640-3649. doi: 10.1016/j.csbj.2021.06.022. PMID: 34188785.

Representative Publication

Multi-organ Proteomic Landscape of COVID-19 Autopsies

Xiu Nie#, Liujia Qian#, Rui Sun#, Bo Huang#, Xiaochuan Dong#, Qi Xiao#, Qiushi Zhang#, Tian Lu, Liang Yue, Shuo Chen, Xiang Li, Yaoting Sun, Li Lu, Luang Xu, Li Yan, Ming Yang, Zhangzhi Xue, Shuang Liang, Xuan Ding, Chunhui Yuan, Li Peng, Wei Liu, Xiao Yi, Mengge Lyu, Guixiang Xiao, Xia Xu, Weigang Ge, Jiale He, Jun Fan, Junhua Wu, Meng Luo, Xiaona Chang, Huaxiong Pan, Xue Cai, Junjie Zhou, Jing Yu, Huanhuan Gao, Mingxing Xie, Sihua Wang, Guan Ruan, Hao Chen, Hua Su, Heng Mei, Danju Luo, Dashi Zhao, Fei Xu, Yan Li, Yi Zhu*, Jiahong Xia*, Yu Hu*, Tiannan Guo*.

Cell. 2021 Feb.184(3): 775-791.e14. doi: 10.1016/j.cell.2021.01.004. PMID: 33503446.

49

Convergent network effects along the axis of gene expression during prostate cancer progression

Konstantina Charmpi#, Tiannan Guo*#, Qing Zhong#, Ulrich Wagner#, Rui Sun, Nora C Toussaint, Christine Fritz, Chunhui Yuan, Hao Chen, Niels J Rupp, Ailsa Christiansen, Dorothea Rutishauser, Jan H Ruschoff, Christian Fankhauser, Karim Saba, Cedric Poyet, Thomas Hermanns, Kathrin Oehl, Ariane Leoni Moore, Christian Beisel, Laurence Calzone, Loredana Martignetti, Qiushi Zhang, View ORCID Profile Yi Judy Zhu, Maria Rodriguez Martinez, Matteo Manica, Michael C Haffner, Ruedi Aebersold*, Peter J Wild*, Andreas Beyer*.

Genome Biology. 2020 Dec.21(1): 302. doi: 10.1186/s13059-020-02188-9. PMID: 33317623.

48

Phenotype Classification using Proteome Data in a Data-Independent Acquisition Tensor Format

Fangfei Zhang#, Shaoyang Yu#, Lirong Wu#, Zelin Zang, Xiao Yi, Jiang Zhu, Cong Lu, Ping Sun, Yaoting Sun, Sathiyamoorthy Selvarajan, Lirong Chen, Xiaodong Teng, Yongfu Zhao, Guangzhi Wang, Junhong Xiao, Shiang Huang, Oi Lian Kon, Gopalakrishna N. Iyer, Stan Z. Li*, Zhongzhi Luan*, Tiannan Guo*.

Journal of American Society of Mass Spectrometry. 2020 Oct.31(11):2296-2304. doi: 10.1021/jasms.0c00254. PMID: 33104352.

45 Elsevier China Top OA Author Award

DPHL: A DIA pan-human protein mass spectrometry library for robust biomarker discovery

Tiansheng Zhu#, Yi Zhu#*, Yue Xuan#, Huanhuan Gao, Xue Cai, Sander R. Piersma, Thang V. Pham, Tim Schelfhorst, Richard R.D.G. Haas, Irene Bijnsdorp, Rui Sun, Liang Yue, Guan Ruan, Qiushi Zhang, Mo Hu, Yue Zhou, Winan J. Van Houdt, T.Y.S Lelarge, J. Cloos, Anna Wojtuszkiewicz, Danijela Koppers-Lalic, F. Böttger, Chantal Scheepbouwer, R.H Brakenhoff, G.J.L.H. van Leenders, Jan N.M. Ijzermans, J.W.M. Martens, R.D.M. Steenbergen, N.C. Grieken, Sathiyamoorthy Selvarajan, Sangeeta Mantoo, Sze Sing Lee, Serene Jie Yi Yeow, Syed Muhammad Fahmy Alkaff, Nan Xiang, Yaoting Sun, Xiao Yi, Shaozheng Dai, Wei Liu, Tian Lu, Zhicheng Wu, Xiao Liang, Man Wang, Yingkuan Shao, Xi Zheng, Kailun Xu, Qin Yang, Yifan Meng, Cong Lu, Jiang Zhu, Jin’e Zheng, Bo Wang, Sai Lou, Yibei Dai, Chao Xu, Chenhuan Yu, Huazhong Ying, Tony Kiat-hon Lim, Jianmin Wu, Xiaofei Gao, Zhongzhi Luan, Xiaodong Teng, Peng Wu, Shi’ang Huang, Zhihua Tao, N. Gopalakrishna Iyer, Shuigeng Zhou, Wenguang Shao, Henry Lam, Ding Ma, Jiafu Ji , Oi Lian Kon, Shu Zheng, Ruedi Aebersold, Connie R. Jimenez, Tiannan Guo*.

Genomics, Proteomics & Bioinformatics. 2020 Apr;18(2):104-119. doi: 10.1016/j.gpb.2019.11.008. PMID: 32795611.

Representative Publication

Proteomic and Metabolomic Characterization of COVID-19 Patient Sera

Bo Shen #, Xiao Yi #, Yaoting Sun #, Xiaojie Bi #, Juping Du #, Chao Zhang #, Sheng Quan #, Fangfei Zhang, Rui Sun, Liujia Qian, Weigang Ge, Wei Liu, Shuang Liang, Hao Chen, Ying Zhang, Jun Li, Jiaqin Xu, Zebao He, Baofu Chen, Jing Wang, Haixi Yan, Yufen Zheng, Donglian Wang, Jiansheng Zhu, Ziqing Kong, Zhouyang Kang, Xiao Liang, Xuan Ding, Guan Ruan, Nan Xiang, Xue Cai, Huanhuan Gao, Lu Li, Sainan Li, Qi Xiao, Tian Lu, Yi Zhu*, Huafen Liu*, Haixiao Chen*, Tiannan Guo*.

Cell. 2020 Jul 9;182(1):59-72.e15. doi: 10.1016/j.cell.2020.05.032. PMID: 32492406.

42

A circulating extracellular vesicles-based novel screening tool for colorectal cancer revealed by shotgun and data-independent acquisition mass spectrometry

Xi Zheng#, Kailun Xu#, Biting Zhou#, Ting Chen, Yanqin Huang, Qilong Li, Fei Wen, Weiting Ge, Jian Wang, Shaojun Yu, Liang Zhu, Liang Yue, Xue Cai, Qiushi Zhang, Guan Ruan, Tiansheng Zhu, Zhicheng Wu, Yi Zhu, Yingkuan Shao*, Tiannan Guo*, Shu Zheng*.

Journal of Extracellular Vesicles. 2020 Apr 14;9(1):1750202. doi: 10.1080/20013078.2020.1750202. PMID: 32363013.

39

Quantitative proteome landscape of the NCI-60 cancer cell lines

Tiannan Guo*#, Augustin Luna#, Vinodh Rajapakse#, Ching Chiek Koh#, Zhicheng Wu, Wei Liu, Yaoting Sun, Huanhuan Gao, Michael Patrick Menden, Chao Xu, Laurence Calzone, Loredana Martignetti, Chiara Auwerx, Marija Buljan, Amir Banaei-Esfahani, Alessandro Ori, Murat Iskar, Ludovic Gillet, Ran Bi, Jiangnan Zhang, Huanhuan Zhang, Chenhuan Yu, Qing Zhong, Sudhir Varma, Uwe Schmitt, Peng Qiu, Qiushi Zhang, Yi Zhu, Peter J. Wild, Mathew J. Garnett, Peer Bork, Martin Beck, Kexin Liu, Julio Saez-Rodriguez, Fathi Elloumi, William C. Reinhold, Chris Sander, Yves Pommier*, Ruedi Aebersold*.

iScience. 2019 Nov 22;21:664-680. doi: 10.1016/j.isci.2019.10.059. PMID: 31733513.