Yaoting received training of clinical pharmacy (2010-2015) and pharmacology (2015-2018) in College of Pharmacy in Dalian Medical University. In 2014, Yaoting started her clinical rotation in Wafangdian Municipal Central Hospital and First Affiliated Hospital of China Medical University as an intern. She was awarded National Scholarship and Outstanding Graduates in Dalian. Yaoting joined the Guomics team in November 2017 as a visiting student and now she is a PhD candidate in Westlake University.

Congress
1. HUPO2019-18th Human Proteome Organization World Congress, Oral Presentation ThyroProt: a robustprotein classification system for thyroid disease based on deep learning of proteome data.

Representative Publications
1. Yaoting Sun#, Sathiyamoorthy Selvarajan#, Zelin Zang#, Wei Liu#, Yi Zhu#, Hao Zhang#, Hao Chen, Xue Cai, Huanhuan Gao, Zhicheng Wu, Lirong Chen, Xiaodong Teng, Yongfu Zhao, Sangeeta Mantoo, Tony Kiat-Hon Lim, Bhuvaneswari Hariraman, Serene Yeow, Syed Muhammad Fahmy Syed Abdillah, Sze Sing Lee, Guan Ruan, Qiushi Zhang, Tiansheng Zhu, Weibin Wang, Guangzhi Wang, Junhong Xiao, Yi He, Zhihong Wang, Wei Sun, Yuan Qin, Qi Xiao, Xu Zheng, Linyan Wang, Xi Zheng, Kailun Xu, Yingkuan Shao, Kexin Liu, Shu Zheng, Ruedi Aebersold, Stan Z. Li*, Oi Lian Kon*, N. Gopalakrishna Iyer*, Tiannan Guo*.  Protein Classifier for Thyroid Nodules Learned from Rapidly Acquired Proteotypes.2020. MedRxived (Representative Publication)
2.Bo Shen #, Xiao Yi #, Yaoting Sun #, Xiaojie Bi #, Juping Du #, Chao Zhang #, Sheng Quan #, et al, Yi Judy Zhu *, Huafen Liu *, Haixiao Chen *, Tiannan Guo *.Proteomic and Metabolomic Characterization of COVID-19 Patient Sera. Cell. 2020.182(1): 59-72.

3. TiannanGuo*#, Augustin Luna#, Ching Chiek Koh#,Vinodh Rajapakse#, Zhicheng Wu, Michael Patrick Menden, Wei Liu, YaotingSun, Yongran Cheng, Laurence Calzone, Loredana Martignetti, Alessandro Ori,Murat Iskar, Ludovic Gillet, Qing Zhong, Sudhir Varma, Uwe Schmitt, Peng Qiu,Yi Zhu, Kexin Liu, Peter Wild, Garnett Mathew, Peer Bork, Martin Beck, JulioSaez-Rodriguez, William Reinhold, Chris Sander, Yves Pommier*, RuediAebersold*. Quantitative proteome landscape of the NCI-60 cancer celllines.iScience. 2019. 21:664-680.
4. YiZhu#, Jiang Zhu#, Cong Lu, Qiushi Zhang, Wei Xie, PingSun, Xiaochuan Dong, Liang Yue, Yaoting Sun, Xiao Yi, Tiansheng Zhu,Guan Ruan, Ruedi Aebersold*, Shiang Huang*, Tiannan Guo*,Identificationof protein abundance changes in biopsy-level hepatocellular carcinoma tissuesusing PCT-SWATH. Proteomics Clinical Applications. 2019Jan;13(1): e1700179
5. MengXu#, Jingwen Deng#, Kaikun Xu#, Tiansheng Zhu#,Ling Han, Wang Dan, Yaoting Sun, Cheng Chang, Xiaomei Zhang, Jiayu Dai,Liang Yue, Qiushi Zhang, Xue Cai, Yi Zhu, Hu Duan, Yuan Liu, Dong Li, YunpingZhu, Timothy R. D. J. Radstake, Deepak M.W. Balak, Danke Xu*,Tiannan Guo*, Chuanjian Lu* and Xiaobo Yu*.In-depth SerumProteomics Reveals Biomarkers of Psoriasis Severity and Response to TraditionalChinese Medicine. Theranostics. 2019; 9(9):2475-2488.
6. Tiansheng Zhu#, Yi Zhu#*,Yue Xuan#, Huanhuan Gao, Xue Cai, Sander R. Piersma, Thang V. Pham,Tim Schelfhorst, Richard R Goeij De Haas, Irene V. Bijnsdorp, Rui Sun, LiangYue, Guan Ruan, Qiushi Zhang, Mo Hu, Yue Zhou, Winan J. Van Houdt, T.Y.SLelarge, J. Cloos, Anna Wojtuszkiewicz, Danijela Koppers-Lalic, FranziskaBöttger, Chantal Scheepbouwer, R.H Brakenhoff, G.J.L.H. van Leenders, Jan N.M.Ijzermans, J.W.M. Martens, R.D.M. Steenbergen, N.C. Grieken, SathiyamoorthySelvarajan, Sangeeta Mantoo, Sze Sing Lee, Serene Jie Yi Yeow, Syed MuhammadFahmy Alkaff1, Nan Xiang, Yaoting Sun, Xiao Yi, Shaozheng Dai, Wei Liu,Tian Lu, Zhicheng Wu, Xiao Liang, Man Wang, Yingkuan Shao, Xi Zheng, Kailun Xu,Qin Yang, Yifan Meng, Cong Lu, Jiang Zhu, Jin’e Zheng, Bo Wang, Sai Lou, YibeiDai, Chao Xu, Chenhuan Yu, Huazhong Ying, Tony Kiat-hon Lim, Jianmin Wu,Xiaofei Gao, Zhongzhi Luan, Xiaodong Teng, Peng Wu, Shi’ang Huang, Zhihua Tao,N. Gopalakrishna Iyer, Shuigeng Zhou, Wenguang Shao, Henry Lam, Ding Ma, JiafuJi, Oi Lian Kon, Shu Zheng, Ruedi 16 Aebersold, Connie R. Jimene, Tiannan Guo*.DPHL: A pan-humanprotein mass spectrometry library for robust biomarker 1 discovery usingData-Independent Acquisition and Parallel Reaction Monitoring. Genomics,Proteomics and Bioinformatics. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.03.931329v1
7. YaotingSun, Wei Liu, Changyuan Wang, Qiang Meng, Zhihao Liu, Xiaokui Huo, Xiaobo Yang, Pengyuan Sun, Huijun Sun, Xiaodong Ma, Jinyong Peng, and Kexin Liu. Combination of dihydromyricetin and ondansetron strengthensantiproliferative efficiency of adriamycin in K562/ADR through down regulationof SORCIN: A new strategy of inhibiting P-glycoprotein. Journal of Cellular Physiology. 2019Apr;234(4):3685-3696.
8. YaotingSun, Changyuan Wang, Qiang Meng, Zhihao Liu, Xiaokui Huo, Pengyuan Sun, Huijun Sun, Xiaodong Ma, Jinyong Peng, Kexin Liu. Targeting P-glycoprotein and SORCIN: Dihydromyricetin strengthensanti-proliferative efficiency of adriamycin via MAPK/ERK and Ca2+- mediatedapoptosis mediatedapoptosis pathways in MCF-7/ADR and K562/ADR.   Journal of CellularPhysiology. 2017; Apr;233(4):3066-3079.
9. Wei Liu, Qiang Meng, Yaoting Sun,Changyuan Wang, Xiaokui Huo, Zhihao Liu, Pengyuan Sun, Huijun Sun, Xiaodong Ma, and Kexin Liu. Targeting P-Glycoprotein:Nelfinavir Reverses Adriamycin Resistance inK562/ADR Cells. Cellular Physiologyand Biochemistry.2018;51(4):1616-1631.
10. Changyuan Wang, Zhihao Liu, Yaoting Sun, Ting Chen, Xiaokui Huo, Qiang Meng, Qi Liu, Huijun Sun, Pengyuan Sun, Jinyong Peng, Xiaodong Ma, and Kexin Liu. Astronger reversal effect of the combination of dasatinib and menadioneonP-gp-mediated multidrug resistance in human leukemia K562/Adr cell line. RSC Advances. 2017; 7,17227-17235.
11. Chaojun Xue, Changyuan Wang, Yaoting Sun,Qiang Meng, Zhihao Liu, Xiaokui Huo, Pengyuan Sun, Huijun Sun, Xiaodong Ma, Xiaochi Ma, Jinyong Peng, and Kexin Liu. TargetingP-glycoproteinfunction, p53 and energy metabolism: Combination of metformin and2-deoxyglucose reverses the multidrug resistance of MCF-7/Dox cellstodoxorubicin. Oncotarget. 2016, 8(5):8622-8632

Honors & Awards
The Su-Wu Scholarship (Dec. 2019, Hangzhou)
First Prize in Westlake Academic Speech Competition (Jun. 2019, Hangzhou)
National Scholarship (Nov. 2017, Dalian)
Outstanding Graduates (Jun. 2015, Dalian)
The 3rd National Undergraduate preclinical medicine innovation forum and experimental design competition Second Prize (Oct. 2014, Dalian)
The second college students’ Entrepreneurship design competition of Liaoning Province Honorable Mention (Jun. 2013, Dalian)
The 11th Challenge Cup National College Students’ Extracurricular Academic Science and Technology Works Contest Province-level Third Prize (Jul. 2013, Dalian)