Yingrui obtained her PhD degree from Tsinghua University, School of Life Sciences, and majored in Biology (2013-2019). During her doctoral study, she mainly focused on the mechanism of flagellar length control, especially by LF4, a MAPK-related kinase, also used the proteomics analysis and comparative phosphorylation proteomics to further explore LF4 associated proteins. From July 2019 to December 2020, she worked in the Yangtze Delta Region Research Institute of Tsinghua University in Zhejiang province. In January 2021, she joined the Guomics team as a postdoctoral researcher for proteomic big data research. Yingrui joined iMarker Lab as a research scientist in January 2023.

Representative Publications

1.Yingrui Wang#, Qianru Zhu#, Rui Sun#, Xiao Yi#, Lingling Huang, Yifan Hu, Weigang Ge, Huanhuan Gao, Xinfu Ye, Yu Song, Li Shao, Yantao Li, Jie Li*, Tiannan Guo*, Junping Shi*. (2023). Longitudinal proteomic investigation of COVID-19 vaccination. Protein Cell. doi:10.1093/procel/pwad004.

2.Hong Wang#*, Cuicui Liu#, Xiaowei Xie#, Mingming Niu#, Yingrui Wang#, Xuelian Cheng#, Biao Zhang#, Dong Zhang, Mengyao Liu, Rui Sun, Yezi Ma, Shihui Ma, Huijun Wang, Guoqing Zhu, Yang Lu, Baiming Huang, Pei Su, Xiaoyuan Chen, Jingjing Zhao, Hongtao Wang, Long Shen, Lixia Fu, Qianqian Huang, Yang Yang, He Wang, Chunlong Wu, Weigang Ge, Chen Chen, Qianyu Huo, Qingping Wang, Ying Wang, Li Geng, Yan Xie, Yi Xie, Lijun Liu, Jianwei Qi, Huaiyong Chen, Junping Wu, Erlie Jiang, Wentiao Jiang, Ximo Wang*, Zhongyang Shen*, Tiannan Guo*, Jiaxi Zhou*, Ping Zhu*, Tao Cheng*. (2023). Multi-omics blood atlas reveals unique features of immune and platelet responses to SARS-CoV-2 Omicron breakthrough infection. Immunity 56, 1410-1428 e1418. doi:10.1016/j.immuni.2023.05.007.

3.Yingrui Wang#, Yahui Ren, and Junmin Pan. (2019). Regulation of flagellar assembly and length in Chlamydomonas by LF4, a MAPK-related kinase. FASEB J 33, 6431-6441. 10.1096/fj.201802375RR.

4.Tian Lu#, Yingrui Wang, and Tiannan Guo*. (2022). Multi-omics in COVID-19: Seeing the unseen but overlooked in the clinic. Cell Rep Med 3, 100580. doi:10.1016/j.xcrm.2022.100580.

5.Xiao Liang*, Yingrui Wang, Tiannan Guo. (2023). Proteomics approaches to long COVID: status and outlooks. Life Medicine. doi:10.1093/lifemedi/lnad023.

6.Rui Sun#, Mengge Lyu, Shuang Liang, Weigang Ge, Yingrui Wang, Xuan Ding, Cheng Zhang, Yan Zhou, Shanjun Chen, Lirong Chen, Tiannan Guo*. (2022). Proteomics 22(7): e2100147. doi:10.1002/pmic.202100147.