20230522 A big congratulation to Xiao Liang, Tian Lu and Liujia! Happy Hour at Haidilao Hotpot.

20230522 A big congratulation to Xiao Liang, Tian Lu and Liujia! Happy Hour at Haidilao Hotpot.