20220123 Tian Lu playing Zheng at the annual party

20220123 Tian Lu playing Zheng at the annual party