20220120 Yaoting Sun and Xiao Liang won Dean’s Award

20220120 Yaoting Sun and Xiao Liang won Dean’s Award