Xiao received his BS in chemistry from Wuhan University. He is currently doing PhD study with a focus on Single Cell Proteomics research. His long-range goal is to “formulize” diseases for clinical indications. He once jumped into the frozen Baltic Sea for fun. Later he found a funnier water called proteomics and decided to drown himself in it.

Representative Publications

1.Haixi Yan#, Xiao Liang#, Juping Du#, Zebao He#, Yu Wang, Mengge Lyu ,Liang Yue, Fangfei Zhang, Zhangzhi Xue, Luang Xu, Guan Ruan, Jun Li, Hongguo Zhu, Jiaqin Xu, Shiyong Chen, Chao Zhang, Dongqing Lv ,Zongmei Lin, Bo Shen, Yi Zhu*, Biyun Qian*, Haixiao Chen*, Tiannan Guo*. Proteomic and Metabolomic Investigation of COVID-19 Patients with Elevated Serum Lactate Dehydrogenase. Proteomics. Accepted. PMID: 33987944. DOI: 10.1002/pmic.202100002

2.Weigang Ge#,Xiao Liang#,Fangfei Zhang#,Luang Xu,Nan Xiang,Rui Sun,Wei Liu,Zhangzhi Xue,Xiao Yi,Bo Wang, Jiang Zhu, Cong Lu, Xiaolu Zhan, Lirong Chen, Yan Wu, Zhiguo Zheng, Wangang Gong, Qijun Wu, Jiekai Yu, Zhaoming Ye, Xiaodong Teng, Shiang Huang, Shu Zheng, Tong Liu*, Chunhui Yuan, Tiannan Guo*.Optimization of Spectral Library Size Improves DIA-MS Proteome Coverage.BioRxived:Nov 25.202010.1101/2020.11.24.395426.