Xiao finished his BS in chemistry from Wuhan University. He is currently doing PhD in biology with a focus on COVID-19 research. His long-range goal is to “formulize” diseases for clinical indications. He once jumped into the frozen Baltic Sea for fun. Later he found a funnier water called proteomics and decided to drown himself in it. Personal microsite: http://www.liangxiao.pro/

Representative Publications

  1. Xiao Liang#, Rui Sun, Jing Wang, Kai Zhou, Jun Li, Shiyong Chen, Mengge Lyu, Sainan Li, Zhangzhi Xue, Yingqiu Shi, Yuting Xie, Qiushi Zhang, Xiao Yi, Juan Pan, Donglian Wang, Jiaqin Xu, Hongguo Zhu, Guangjun Zhu, Jiansheng Zhu, Yi Zhu, Yufen Zheng*, Bo Shen*, Tiannan Guo*. Proteomics Investigation of Diverse Serological Patterns in COVID-19. Molecular &Cellular Proteomics. 2023. https://doi.org/10.1016/j.mcpro.2023.100493
  2. Jianfeng Bao#, Shourong Liu#, Xiao Liang#, Congcong Wang, Lili Cao , Zhaoyi Li , Furong Wei, Ai Fu, Yingqiu Shi, Bo Shen, Xiaoli Zhu, Yuge Zhao, Hong Liu, Liangbin Miao , Yi Wang, Shuang Liang, Linyan Wu, Jinsong Huang*, Tiannan Guo*, Fang Liu*. A simple prediction model for COVID-19 liver dysfunction in patients with normal hepatic biochemicals. Life Science Alliance. 2022. https://doi.org/10.26508/lsa.202201576
  3. Haixi Yan#, Xiao Liang#, Juping Du#, Zebao He#, Yu Wang, Mengge Lyu, Liang Yue, Fangfei Zhang, Zhangzhi Xue, Luang Xu, Guan Ruan, Jun Li, Hongguo Zhu, Jiaqin Xu, Shiyong Chen, Chao Zhang, Dongqing Lv, Zongmei Lin, Bo Shen, Yi Zhu, Biyun Qian, Haixiao Chen, Tiannan Guo. Proteomic and metabolomic investigation of serum lactate dehydrogenase elevation in COVID-19 patients. Proteomics. 2021. https://doi.org/10.1002/pmic.202100002
  4. Weigang Ge#, Xiao Liang#, Fangfei Zhang#, Yifan Hu#, Luang Xu, Nan Xiang, Rui Sun, Wei Liu, Zhangzhi Xue, Xiao Yi, Yaoting Sun, Bo Wang, Jiang Zhu, Cong Lu, Xiaolu Zhan, Lirong Chen, Yan Wu, Zhiguo Zheng, Wangang Gong, Qijun Wu, Jiekai Yu, Zhaoming Ye, Xiaodong Teng, Shiang Huang, Shu Zheng, Tong Liu, Chunhui Yuan, Tiannan Guo. Computational Optimization of Spectral Library Size Improves DIA-MS Proteome Coverage and Applications to 15 Tumors. Journal of Proteome Research. 2021. https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.1c00640

Key patents

  1. 郭天南;梁潇;朱怡. 伴随蛋白/肽在提高蛋白质组实验效率中的应用. ZL202010762585.6
  2. 郭天南;梁潇;石颖秋;王瑛睿. 一种高效清除液相色谱中多肽残留的方法及应用. ZL202210103388.2
  3. 郭天南;梁潇;陈晨;石颖秋. 一种生物样本的蛋白质组学分析方法. ZL202210399034.7