Rui graduated from pharmacology and obtained her bachelor and master degree from China Pharmaceutical University (2011-2018). During her master study, Rui was interested in elucidating the molecular mechanisms of cancer stem cell and inflammatory function during tumorigenesis. She also developed interests in chemoproteomics to identify the drug targets when she visited the National Center for Protein Science Center (Phoenix) during 2016-2017 as an exchange student in Dr. Jing Yang lab. Rui joined the Guomics team in 2018 as a PhD candidate and received her Ph.D. degree at Westlake University in 2022. Then she started her postdoctoral training in Guomics.

 

Oral talks / posters / conferences (International)

 1. Oral talks: 2023.09.17-22 HUPO title: “Perturbation proteomics: insights from 16,000 perturbated triple-negative breast cancer proteomes.”
 2. Poster: 2019.06.02-06 ASMS “Microflow DIA Using 15min Gradients Analyzes 40 Tumor Proteomes per Day and Effectively Detects Promising Protein Biomarkers.”

Representative Publications

[Note: *, co-corresponding; #, co-first author]

1. COVID-19 studies

  • Shaohua Tang#, Rui Sun#, Weigang Ge#,Tingting Mao#, Liujia Qian#, Chongquan Huang#, Zhouyang Kang#, Qi Xiao, Meng Luo, Qiushi Zhang, Sainan Li, Hao Chen, Wei Liu, Bingjie Wang, Shufei Li, Xiaoling Lin, Xueqin Xu, Huanzheng Li, Lianpeng Wu, Jianyi Dai, Huanhuan Gao, Lu Li, Tian Lu, Xiao Liang, Xue Cai, Guan Ruan, Fei Xu, Yan Li, Yi Zhu*, Ziqing Kong*, Jianping Huang*, Tiannan Guo*. Enhanced inflammation and suppressed adaptive immunity in COVID-19 with prolonged RNA shedding. Cell Discovery. (The first author is the chief clinician.)
  • Jianfeng Bao#, Rui Sun#, Jingwen Ai#, Liujia Qian#, Fang Liu#, Hongyu Wang#, Lingling Tan, Xue Cai, Yingqiu Shi, Xiao Liang, Weigang Ge, Jing Wu, Chen Chen, Wenhong Zhang*, Jinsong Huang*, Tiannan Guo*. Proteomic characterization of Omicron SARS-CoV-2 host response. Cell Discovery. 2022.(The first author is the chief clinician.)
  • Xiu Nie#, Liujia Qian#, Rui Sun#, Bo Huang#, Xiaochuan Dong#, Qi Xiao#, Qiushi Zhang#, Tian Lu, Liang Yue, Shuo Chen, Xiang Li, Yaoting Sun, Lu Li, Luang Xu, Yan Li, Ming Yang, Zhangzhi Xue, Shuang Liang, Xuan Ding, Chunhui Yuan, Li Peng, Wei Liu, Xiao Yi, Mengge Lyu, Guixiang Xiao, Xia Xu, Weigang Ge, Jiale He, Jun Fan, Junhua Wu, Meng Luo, Xiaona Chang, Huaxiong Pan, Xue Cai, Junjie Zhou, Jing Yu, Huanhuan Gao, Mingxing Xie, Sihua Wang, Guan Ruan, Hao Chen, Hua Su, Heng Mei, Danju Luo, Dashi Zhao, Fei Xu, Yan Li, Yi Zhu*, Jiahong Xia*, Yu Hu*, Tiannan Guo*. Multi-organ proteomic landscape of COVID-19 autopsies. (IF=66.85) 2021. (The first author is the chief clinician.)
  • Yingrui Wang#, Qianru Zhu#, Rui Sun# , Xiao Yi#, Lingling Huang, Yifan Hu, Weigang Ge, Huanhuan Gao , Xinfu Ye , Yu Song, Li Shao, Yantao Li, Jie Li*, Tiannan Guo*, Junping Shi*. Longitudinal proteomic investigation of COVID-19 vaccination. Protein & Cell. (IF=15.33) 2023
  • Xiuqin Zhang#, Dan Li#,Rui Sun#, Xinli Hu#, Zhiqi Song#, Xiaotian Ni, Hua Zhu, Tiannan Guo*, Chuan Qin*, Rui-Ping Xiao*. sRAGE alleviates SARS-CoV-2-induced pneumonia in hamster. Signal Transduction and Targeted Therapy. (IF=38.12)

2. Cancer studies

  • Rui Sun#, Weigang Ge#,Yi Zhu#, Azin Sayad#, Augustin Luna, Mengge Lyu, Shuang Liang, Luis Tobalina, Vinodh N. Rajapakse, Chenhuan Yu, Huanhuan Zhang, Jie Fang, Fang Wu, Hui Xie, Julio Saez-Rodriguez, Huazhong Ying, William C. Reinhold, Chris Sander, Yves Pommier, Benjamin G. Neel*, Ruedi Aebersold*, Tiannan Guo* Proteomic Dynamics of Breast Cancer Cell Lines Identifies Potential Therapeutic Protein Targets. Molecular & Cellular Proteomics. (IF=7.38) 2023.
  • Rui Sun*#, Lingling Tan#, Xuan Ding, Jun A, Zhangzhi Xue, Xue Cai, Sainan Li, Tiannan Guo* A pathway activity-based proteomic classifier stratifies prostate tumors into two subtypes. Clinical Proteomics. (IF=5.0) 2023.
  • Qing Zhong#, Rui Sun#, Adel T. Aref#, Zainab Noor#, Asim Anees#, Yi Zhu, Natasha Lucas, Rebecca C. Poulos, Mengge Lyu, Tiansheng Zhu, Guo-Bo Chen, Yingrui Wang, Xuan Ding, Dorothea Rutishauser, Niels J. Rupp, Jan H. Rueschoff, Cédric Poyet, Thomas Hermanns, Christian Fankhauser, María Rodríguez Martínez, Wenguang Shao, Marija Buljan, Janis Frederick Neumann, Andreas Beyer, Peter G. Hains, Roger R. Reddel, Phillip J. Robinson, Ruedi Aebersold*, Tiannan Guo*, Peter J. Wild*. Proteomic-based stratification of intermediate-risk prostate cancer patients. Life Science Alliance. (IF=5.781) 2023
  • Rui Sun, Mengge Lyu, Shuang Liang, Weigang Ge, Yingrui Wang, Xuan Ding, Cheng Zhang, Yan Zhou, Shanjun Chen, Lirong Chen, Tiannan Guo#. A prostate cancer tissue specific spectral library for targeted proteomic analysis. Proteomics (IF=5.39) 2021.
  • Rui Sun#, Christie Hunter#, Chen Chen, Weigang Ge , Nick Morrice, Shuang Liang, Tiansheng Zhu, Chunhui Yuan, Guan Ruan, Qiushi Zhang, Xue Cai, Xiaoyan Yu, Lirong Chen, Shaozheng Dai, Zhongzhi Luan, Ruedi Aebersold, Yi Zhu*, Tiannan Guo*. Accelerated Protein Biomarker Discovery from FFPE tissue samplesusing Single-shot, Short Gradient Microflow SWATH MS. Journal of Proteome Research. (IF=5.3) 2020.
  • Youming Wang#, Rui Sun# , Weigang Ge, Lei Xue, Qianwen Xu, Hui Xu, Sujun Li, Miaomiao Wu, Tiannan Guo*, Xingbing Wang*. Longitudinal Serum Proteomics Characterization of CD19-CAR-T Cell Therapy for B-Cell Malignancies. Journal of Proteome Research.(IF=5.37) 2023.

3. Chemoproteomics studies

  • Rui Sun#, Ling Fu#, Keke Liu, Caiping Tian, Yong Yang, Tallman KA, Porter NA, Liebler DC, Jing Yang*. Chemoproteomics Reveals Chemical Diversity and Dynamics of 4-Oxo-2-nonenal modifications in cells. Molecular cell Proteomics. 16 (10), 1789-1800.
  • Rui Sun#, Fuguo Shi#, Keke Liu, Ling Fu, Caiping Tian, Yong Yang, Tallman KA, Porter NA, Jing Yang*. Chemoproteomic platform to assess bioactivation potential of drugs. Chemical Research in Toxicology. 30 (10), 1797-1803.

4. Others studies

  • Minmin Ma#, Minxia Lu#, Rui Sun#, Zhonghua Zhu#, Dorian Q. Fuller, Jianxin Guo, Guanglin He, Xiaomin Yang, Lingling Tan, Yongxiu Lu, Jiajia Dong, Ruiliang Liu, Jishuai Yang, Bo Li, Tiannan Guo, Xiaorui Li, Dongyue Zhao, Ying Zhang, Chuan-Chao Wang*, Guanghui Dong*. Forager-farmer transition at the crossroads of East and Southeast Asia 4900 years ago. Science Bulletin.(IF=20.58)
  • Chunguang Guo#, Rui Sun#, Xiao Wang, Ye Yuan, Yan Xv, Shihan Li, Xueting Sun, Yuting Lu, Jue Wang, Xinli Hu, Xiao-Wei Chen, Tiannan Guo*, Rui-Ping Xiao*, Xiuqin Zhang*. Intestinal SURF4 is essential for lipid homeostasis by regulating apolipoprotein trafficking. Molecular Metabolism.(IF=8.65)

Grants

2023年度浙江省自然科学基金项目-探索青年项目. A sensitization study of EGFR/mTOR/AKT targeted drugs for the treatment of triple-negative breast cancer based on multi-mics network analysis基于多组学网络分析的EGFR/mTOR/AKT靶向药物对三阴性乳腺癌治疗的增敏研究(主持,202401-202612)